LAUREACI

Rok 2022

Kategoria książki:

I nagroda: Jakub Rogulski (Kraków), Insignia ducalis splendoris. Splendor rodziny książąt Sanguszków i środki jego manifestacji od XV do XVIII wieku, Kraków 2022

II nagroda: Dorota Żywczak (Kraków), Biskup krakowski Jan Grotowic (ok. 1280- 1347), Kraków 2022

Kategoria artykuły:

I nagroda: Jagna Rita Sobel (Wrocław), Sceny biblijne na średniowiecznych pieczęciach śląskich proboszczów, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 118, 2022, s. 413-438

II nagroda (ex aequo): Piotr Alexandrowicz (Poznań), The history and normative significance of summaria in the Liber extra, “Revue d’histoire de droit”, 90, 2022, s. 148-176 oraz Patryk Maćkowiak (Poznań), Pojęcia notoryjności i famy w protokole procesu polsko-krzyżackiego z lat 1320-1321, „Zapiski Historyczne”, 87, 2022, z. 1, s. 5-25

Rok 2020 i 2021

Kategoria książki:

II nagroda (ex aequo): Piotr Kołpak (Kraków), Kult świętych patronów Królestwa Polskiego w czasach Jagiellonów, Wydawnictwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2020 i Dorota Masłej (Poznań), Jak rodził się średniowieczny tekst. Tak zwane „Kazania augustiańskie” w perspektywie historycznojęzykowej, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2020

III nagroda: Adam Kozak (Poznań), Pleszew w późnym średniowieczu i u progu epoki nowożytnej (koniec XIV – początek XVI wieku), Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2020

Kategoria artykuły:

I nagroda: Piotr Okniński (Warszawa), Kodeks Baltazara Behema  jako świadectwo miejskiej ideologii władzy, „Studia Źródłoznawcze” 58, 2020, s. 137-150

II nagroda: Karol Krajewski (Katowice), Jeszcze raz w sprawie działalności Piotra i Mikołaja Komorowskich na Górnych Węgrzech w XV wieku, „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 13(17)/2021, s. 133-160

Rok 2019

I nagroda: Jakub Adamski (Warszawa), Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420. Główne kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2017;

II nagroda: Piotr Alexandrowicz (Poznań), Znaczenie dekretału <Intelleximus” (X 5.32.1) w procesie recepcji prawa rzymskiego w XIII-wiecznej kanonistyce, Wydawnictwo Scriptum, Poznań-Kraków 2018.

Wyróżnienia dla artykułów:

Maksymilian Sas (Warszawa), Rytuał chrztu poganina na przełomie tysiącleci, czyli jak mogła przebiegać liturgia chrztu Mieszka I i co z tego wynika, [w:] Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów, red. J. Dobosz, M. Matla, J. Strzelczyk, Poznań 2017, s. 63-109;

Patrycja Szwedo (Warszawa), <Sub banderio cruciatae> – Władysław III Jagiellończyk jako średniowieczny rycerz idealny. Wizerunek władcy na podstawie <Roczników> Jana Długosza, „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, t. 9 (13), 2017, s. 186-201.

Rok 2016

I nagroda: Dorota Żurek, Przestrzeń i społeczeństwo Chrzanowa średniowiecznego i nowożytnego, Kraków 2015

II nagroda: Adam Kozak, Najstarsza pleszewska księga radziecka. Zapiski z lat 1485-1519, Poznań 2014

III nagroda: Karol Kollinger, Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025), Wrocław 2014

Rok 2013

I nagroda: Grzegorz Pac, Kobiety dynastii Piastów. Rola społeczna piastowskich żon i córek do połowy XII wieku. Studium porównawcze, Toruń 2013

Rok 2012

I nagroda: Anna  Salina, Polityka książąt mazowieckich wobec władz Kościoła od początku XIV wieku do 1526 roku, Poznań 2011

II nagroda: Magdalena Satora, Sprawa templariuszy w dyplomacji zachodnioeuropejskiej 1307-1312, Poznań 2011

Rok 2011

I nagroda: Marzena Matla-Kozłowska, Pierwsi Przemyślidzi i ich państwo (od X do połowy XI wieku). Ekspansja terytorialna i jej polityczne uwarunkowania, Poznań 2008

II nagroda: Paweł Jeziorski, Margines społeczny w dużych miastach Prus i Inflant w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych, Toruń 2009

II nagroda: Marta Tycner-Wolicka, Opowieść o wizerunku z Edesssy. Cesarz Konstantyn Porfirogeneta i nieuczyniony ręką wizerunek Chrystusa, Kraków 2009

Wyróżnienie: Anna Tyszewicz za cykl artykułów poświęconych szpitalnictwa w średniowiecznej Małopolsce – Początki i rozwój szpitalnictwa w Małopolsce, „Almanach Historyczny” t. 10, 2010; Szpitale specjalne w Małopolsce w okresie średniowiecza, „Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne” t. 9, 2009; Opieka i formy działalności szpitali małopolskich w średniowieczu, w: Zbytek i ubóstwo w starożytności i  średniowieczu, red. L. Kostuch, K. Ryszewska, Kielce 2010

Rok 2008

I nagroda: Radosław Biskup, Das Domkapitel von Samland (1285-1525), (Prusia Sacra 2), Toruń 2007

II nagroda: Agnieszka Kuźmiuk-Ciekanowska, Święty i historia. Dynastia Przemyślidów i jej bohaterowie w dziele mnicha Krystiana, Kraków 2007

III nagroda: Joanna Adamczyk, Czary i magia w praktyce sądów kościelnych na ziemiach polskich w późnym średniowieczu (XV – połowa XVI w.), w: Karolińscy pokutnicy i polskie średniowieczne czarownice. Konfrontacja doktryny chrześcijańskiej z życiem społeczeństwa średniowiecznego, (Fasciculi Historici Novi 7), Warszawa 2007

III nagroda: Paweł Matwiejczuk, Pokuta kościelna w świetle penitencjałów z terenów Francji i Italii z VIII i IX wieku, w: Karolińscy pokutnicy i polskie średniowieczne czarownice. Konfrontacja doktryny chrześcijańskiej z życiem społeczeństwa średniowiecznego, (Fasciculi Historici Novi 7), Warszawa 2007

I nagroda w kategorii prac z historii  najnowszej: Grzegorz Jasiński, Próby wsparcia powstania na Żoliborzu przez 2 Dywizje Piechoty (wrzesień 1944), „Przegląd Historyczno-Wojskowy” t. 8, 2008, nr 1 oraz Walki grupy „Północ” o Dworzec Gdański w Powstaniu Warszawskim, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” t. 8, 2007, nr 1

Rok 2007

I nagroda: Dagmara Adamczyk, Fundacje dewocyjne rycerstwa księstwa świdnicko-jaworskiego w średniowieczu, Poznań-Wrocław 2005

II nagroda: Wojciech Baran-Kozłowski, Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz (1199-1219). Działalność Kościelna i polityczna, Poznań 2005

Rok 2006

I nagroda: Jerzy Kaliszuk, Mędrcy ze Wschodu. Legenda i kult Trzech Króli w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2005

II nagroda: Maciej Zdanek, Szkoły i studia dominikanów krakowskich w średniowieczu, Warszawa 2005

Wyróżnienie: Tomasz Stolarczyk, Szlachta wieluńska od XIV do połowy XV wieku, Wieluń 2005

Rok 2005

I nagroda: Ewa Wółkiewicz, Kapituła kolegiacka św. Mikołaja w Otmuchowie. Dzieje, organizacja, skład osobowy (1386-1477), Opole 2004

II nagroda: Rafał Hryszko, Z Genui nad Morze Czarne. Z kart genueńskiej obecności gospodarczej na północno-zachodnich wybrzeżach Morza  Czarnego u schyłku średniowiecza, Kraków 2004

Wyróżnienie: Anna Kowalska, Prałaci i kanonicy kapituły łęczyckiej do schyłku XV wieku, Łódź 2004

I nagroda w kategorii prac z historii najnowszej: Joanna Nalewajko-Kulikov, Strategie przetrwania. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy, Warszawa 2004

Rok 2004

I nagroda: Zofia Wilk-Woś, Władysław z Oporowa (ok. 1395-1453), podkanclerzy królewski, biskup włocławski i arcybiskup  gnieźnieński, „Studia Claramontana, t. 21,  2003

Rok 2003

I nagroda: Bartłomiej Noszczak, „Sacrum” czy „profanum”? – Spór o istotę obchodów Millenium polskiego (1949-1966), Warszawa 2002

II nagroda: Rafał Jaworski, Łowy Władysława Jagiełły, w: Z biografistyki Polski późnego średniowiecza, red. M. Koczerska (Fasciculi Historici Novi 4), Warszawa 2003

II nagroda: Piotr Chojnacki, Biskup płocki Paweł Giżycki (1439-1463) i jego działalność, w: Z biografistyki Polski późnego średniowiecza, red. M. Koczerska (Fasciculi Historici Novi 4), Warszawa 2003

Rok 2002

I nagroda: Marta Piber, Służew średniowieczny. Dzieje parafii i wsi Służew w ziemi warszawskiej, Warszawa 2001

II nagroda: Tomasz Pietras, „Krwawy wilk z pastorałem”. Biskup krakowski Jan zwany Muskatą, Warszawa 2001

Nagroda zespołowa za artykuły poświęcone relikwiom Korony Cierniowej opublikowane w „Rocznikach Historycznych” t. 67, 2001: Aneta Pieniądz-Skrzypczak, Początki kultu Korony Cierniowej w Vicenzy; Jerzy Pysiak, Królewski kult Korony Cierniowej we Francji Ludwika Świętego; Marcin Pauk, Królewski kult relikwii Świętej Korony Cierniowej jako ideowe spoiwo monarchii. Czechy i Austria w dobie Przemysła Ottokara II

oraz Piotr Węcowski, Polskie itineraria średniowieczne i nowożytne. Przegląd badań i propozycje badawcze, „Studia Źródłoznawcze” t. 37, 2001